Genero-rol tradizionalak oso desberdinak dira erasoarekin alderatuta. Hala, maskulinotasun tradizionala jokabide oldarkorrak sustatzen dituzten arauekin lotzen da, eta feminitate tradizionala, berriz, ez, ez da erasoarekin lotzen. 

Genero-estereotipoek (maskulinitatea/feminitatea) eraso erreaktibo eta proaktiboan duten zeregina aztertzeko, Samper-Garciak eta kideek egin zuten ikerketa. Horretan, autoeraginkortasun emozionalak eta erregulazio emozionalak agresibitatearen kontrolean duten zeregina ere aztertu zuten.

Ikerketa horretan hainbeste ideia interesgarri eta ondorio aurki dezakegu. 

Feminitatearekin lotzen diren ezaugarriak autoeraginkortasun emozionala eta erregulazio emozionala eraso erreaktiboaren babes-faktore bihurtzen dira.

Maskulinitateen kasuan aldiz, eraso proaktiboarekin lotzen da, eta gainera ikusten da ez dela gertatzen frustrazioa erregulatzeko gaitasun txikia izateagatik, eraso erreaktiboarekin gertatzen den bezala. Horren arrazoia izan liteke eraso proaktiboa gatazkak konpontzeko edo onurak edo errefortzuak lortzeko eraso instrumentala dela, hala nola menderatzea edo boterea, eta, beraz, ez duela loturarik erregulazio emozionalarekin. Bullying-ean, eraso proaktiboaren jokabidea boterea edo menderatzea lortzeko gauzatzen da. Era berean, eraso proaktiboak badu antzekotasunik bikote-indarkeriarekin eta genero-indarkeriarekin; izan ere, indarkeria mota horrek desoreka edo botere-abusua dakar, eta pertsonaren sinesmenek eragiten dute indarkeria modu hori.

Beraz, maskulinotasun tradizionalak eraso erreaktibo eta proaktiboaren zaurgarritasun-faktore gisa jardun lezake, eta feminitateak eraso erreaktibo eta proaktiboaren babes-faktore gisa.

Maskulinotasun tradizionalaren ezaugarri nagusiak izaera instrumentaleko ezaugarriak dira, hala nola erasoa, autobaieztapena, gizarte-nagusitasuna eta gainerakoekiko begirunerik eza, eta ezaugarri horiek haurtzaroan eta nerabezaroan barneratzen dira. Rol maskulino tradizionalak erasotzailetzat jotzen diren jokabide asko sustatzen dituzten arauak ditu. Era berean, rol femenino tradizionalak oso gutxi nabarmentzen du erasoa. Izan ere, feminitate tradizionalak adierazkortasun emozionalarekin eta bestearekiko arretarekin lotutako ezaugarriak biltzen ditu; horrela, jokabide oldarkorren babes-faktore gisa jarduten du.

Laburbilduz eta azaldutako guztia kontuan izanda, nerabeekiko indarkeria prebenitzeko programek genero-estereotipoak hausteko informazioa jaso beharko lukete, bereziki maskulinotasun tradizional dominatzailerena, eta edozein eraso mota gainditzeko estrategiak sustatu, autokontrola eta emozioak kudeatzen ikastearekin batera.

Egilea: Carlota Oteo